Presentació

El Servei de personal  tècnic, de gestió i d'administració i serveis i de personal investigador (d'ara en avant Servei de PTGAS i PI), té com a missió, seguint les directrius de la Gerència, planificar i executar els processos de selecció i provisió de llocs de treball del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis. També s’ocupa de la gestió del nomenament i la contractació d'aquest personal, com també de totes les incidències que afecten la vida administrativa o laboral.

Així mateix, el Servei de PTGAS i PI s'encarrega de les convocatòries de selecció i de la contractació del personal investigador i de gestió de la investigació, incloent-hi els tràmits de documentació per a residència i treball del personal no comunitari.

Així mateix, el Servei de PTGAS i PI comprén la gestió del Pla de Carrera professional, l'Avaluació de l'Acompliment i la formació del PTGAS.

Tot això a fi de garantir l'adequació del personal als objectius de la universitat seguint les línies marcades en el seu Pla Estratègic.

Desitgem que els continguts siguen dinàmics i estiguen en permanent actualització per a adaptar-nos a les vostres necessitats. Per això, ens sentirem molt satisfets amb les vostres consultes i propostes de millora, i agrairem que ens feu arribar qualsevol suggeriment d'actuació sobre aquells aspectes en els quals no hàgem pogut satisfer les vostres expectatives.

Volem advertir-vos que la informació que apareix en les pàgines d'aquest Servei només té validesa a efectes divulgatius. Qualsevol informació de la qual es pogueren derivar efectes jurídics es publica o notifica en el Butlletí Oficial del Estat, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández i en les notificacions oficials personals que de les resolucions puguen efectuar els diferents òrgans.

Podrà trobar la informació de contacte de les persones que integrem aquest Servei en el nostre directori. També trobarà informació sobre aquest tema al peu de la present pàgina.

Així mateix, posem a la vostra disposició la bústia de suggeriments del Servei de PTGAS i PI, que recollirà els vostres suggeriments i les vostres queixes i reclamacions.

Carta de Serveis, (abre en nueva ventana)

Memòria Acadèmica 2021-2022 (PDF 127KB) 

Estarem encantats d'atendre-vos.


Categories